Potřebujete poradit? +420 606564375 (po-pá 8:00 - 16:00)
0

Obchodní podmínky

Rychlý přehled:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Nabídka zboží, Objednávka, Uzavření kupní smlouvy
 3. Dodávka zboží, Termín a způsob
 4. Odstoupení od kupní smlouvy
 5. Záruka za jakost, Reklamace
 6. Závěrečná ustanovení
 7. Ochrana osobních údajů
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Internetový obchod
   1. Internetový obchod 3dkancelar.cz je provozován společností:
    • Renata Dosedlová, Janáčkova 1813/6, 702 00 Ostrava vedená u Magistrát města Ostravy SMO/416656/23/ŽÚ/HAK
   2. Kontaktní údaje Provozovatele:
    • Adresa pro doručování: Libušina 496/3, 702 00 Ostrava
   3. Internetový obchod je provozován k prodeji kancelářského nábytku, kancelářských židlí, lékařského nábytku, bytového nábytku a zahradního nábytku
  2. Všeobecné obchodní podmínky
   1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a kupujícím a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy.
   2. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno jiné ujednání, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.
  3. Definice a výklad pojmů
   1. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako prodávajícím a kupujícím;
   2. Obchodní podmínky - Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou součást kupní smlouvy;
   3. Internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku;
   4. Zboží - movité věci prodávané prostřednictvím internetového obchodu;
 2. NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Nabídka zboží
   1. Nabídka zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu.
   2. Po kliknutí na zboží uvedené v internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena bez a včetně DPH.
  2. Objednávka zboží
   1. Kupující, prostřednictvím kliknutí uloží zboží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje.
   2. Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí vždy všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného zboží; ceny zboží se zobrazují jednak bez DPH, tak i včetně DPH.
   3. Odeslání objednávky se považuje za uzavření kupní smlouvy, kterou je možné zrušit písemnou formou.
   4. Objednávat zboží můžete některým z uvedených způsobů:
    • Telefonicky: +420 606564375 
    • E-mailem na: info@3dkancelar.cz
    • Prostřednictvím e-shopu: www.3dkancelar.cz
  3. Potvrzení objednávky a vznik kupní smlouvy
   1. Provozovatel je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy.
   2. Potvrzení objednávky Provozovatelem je přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na jím zaslanou adresu.
   3. Kupující bude průběžně informován o jakékoliv změně stavu své objednávky.
 3. DODÁVKA ZBOŽÍ, TERMÍN A ZPŮSOB
  1. Termín dodání
   1. Zboží objednané Kupujícím, které bude skladem, bude neprodleně a bez žádného odkladu dodáno.
   2. Zboží objednané Kupujícím, které skladem nebude - Kupující bude informován o termínu expedice 
   3. Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím smluvních dopravců na uvedené jméno a adresu objednatele. V případě vícepoložkové objednávky mohou být jednotlivé položky expedovány z různých míst. Dopravce Vám zašle informaci o doručení zásilky na Váš telefon nebo e-mail.
   4. Cena za dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky je  v rozmezí 120,- Kč  až 1000,- Kč včetně DPH v závislosti na celkové hmotnosti zboží.
   5. Kupující souhlasí s využitím uvedených osobních údajů pro potřeby kontaktu a doručení zvoleným dopravcem.
  2. Způsob dodání a náklady na přepravu
   1. Způsob a místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce.
   2. Kupujícímu jsou účtovány náklady na dopravu ve výši 120,- Kč  až 3000,- Kč včetně DPH v závislosti na celkové hmotnosti zboží.
   3. Dodáním zboží je myšleno dovoz a vynesení zboží za první uzamykatelné dveře.
  3. Práva a povinnosti z kupní smlouvy, platební podmínky
   1. Provozovatel je povinen dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen kupní cenu uhradit.
   2. Způsob úhrady kupní ceny a s tím související způsob dodání:
    • Dobírkou - kurýrní služba doručí zboží Kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce. Kupující platí za zboží při jeho převzetí: Na dobírku při předání zboží si účtujeme 70,-Kč včetně DPH.
    • Převodem na účet předem - Po připsání částky na účet Provozovatele bude zboží neprodleně odesláno na doručovací adresu uvedenou v objednávce.
    • Fakturou se lhůtou splatnosti - Pouze po předchozím domluvě,  probíhá bezhotovostně a je realizována po posouzení kreditbility zákazníka.
 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem - o odstoupení od kupní smlouvy musí být vždy druhá strana vždy informována a to dopisem nebo e-mailem
   1. Od smlouvy uzavřené prostřednictvím našeho e-shopu můžete bez uvedení důvodu odstoupit do 14 dní po obdržení zboží. Tento postup je v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku
   2. Kupující však není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit:
    • Jedná-li se o zboží vyrobené na  zakázku - čalounění židlí a křesel, výroba židlí a křesel, výroba nábytku  ( zboží, které není skladové)
    • Bylo-li zboží po jeho dodání kupujícímu opakovaně používáno.
    • Bylo-li zboží poškozeno Kupujícím.
   3. V případě vrácení je pak povinen zboží dovézt nebo zaslat v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím 
   4. V odstoupení kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu, popř. číslo faktury.
   5. Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Provozovatel povinen vrátit kupní cenu (finanční částku uhrazenou kupujícím za zboží) Kupujícímu bezhotovostně připsáním na účet nebo složenkou zaslanou na adresu Kupujícího, a to neprodleně po doručení navráceného zboží.
 5. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE
  1. Záruka
   1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u Provozovatele neprodleně po jejich zjištění.
   2. Záruční doba činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Doba trvání záruky je zpravidla uvedena v záručním listě; není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi zboží (faktury) vydaného Provozovatelem.
   3. Provozovatel není povinen vydávat samostatné záruční listy - postačuje, dodá-li kupujícímu doklad o koupi zboží (fakturu).
   4. Záruka zaniká:
    • Uplynutím záruční doby
    • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou
    • Neodbornou instalací nebo jiným uvedením do provozu, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží uvedené v dokumentaci
   5. Záruka se nevztahuje:
    • Na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
    • Na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození,
    • Na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží,
    • Na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. zásah blesku, povodně) nebo v důsledku přepětí v síti.
   6. Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech zkreslovat velikost či barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží.
  2. Reklamace
   1. Místem uplatnění reklamace je provozovna Provozovatele uvedená v čl. 1.1.1 Obchodních podmínek.
   2. Kupující reklamuje (uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady) bez zbytečného odkladu písemně popřípadě e-mailem (info@3dkancelar.cz) spolu s uvedením čísla objednávky, přesným písemným popisem vady a doklady o koupi zboží (faktura), popř. též záručním listem.
   3. Kupující - spotřebitel má právo na vyřízení reklamace ve lhůtě dle právních předpisů - nejdéle však 30 dnů od písemného ohlášení.
   4. Autorizovaný servis popř. Provozovatel jsou povinni dodat Kupujícímu - spotřebiteli spolu se zbožím potvrzení o tom, kdy a jaké právo bylo v rámci reklamace uplatněno, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Kupující je povinen uchovat si potvrzení pro případ případných dalších reklamací.
   5. V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno, ledaže by si Kupující - spotřebitel při reklamaci vymínil, že chce v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo.
  2. Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozu internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.
  3. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a Kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.
  4. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
  5. Změny Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

Ochrana osobních údajů

3D Kancelář klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Respektování a dodržování zákonných ustanovení o ochraně údajů a jejich bezpečnosti je pro nás samozřejmostí. Vaše osobní údaje zjišťujeme, ukládáme a využíváme pouze s vaším vědomím a souhlasem. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat. V takovém případě se prosím obraťte na info@3dkancelar.cz a napište nám.

 1. Zjišťování údajů
  • Osobní údaje jsou na našich webových stránkách vyžadovány pouze v technicky nutném rozsahu. Osobní údaje jsou vyžadovány v rámci procesu tvoření objednávky, při registraci, při objednávání. Zjišťujeme, ukládáme a využíváme vaše osobní údaje (např. jméno, email atd.), abychom vám zpřístupnili speciální informace a pro komunikaci s vámi. Při návštěvě našich internetových stránek jsou automaticky zjišťovány také další informace, které nejsou přiřazeny určité osobě (např. používaný internetový prohlížeč a operační systém, počet návštěv, průměrná délka návštěvy, vyvolané stránky atd.). 3D Kancelář používá tyto informace pro zjišťování atraktivnosti internetových stránek a pro neustálé zlepšování jejich obsahu a služeb pro naše zákazníky. Zjištěné údaje nejsou v žádném případě prodávány ani nejsou využívány jiným komerčním způsobem.
 2. Využití Vašich údajů
  • Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, máte plně pod kontrolou. Vždy, když máte při návštěvě našich webových stránek možnost zadat osobní údaje, prosíme Vás, abyste si sami pro sebe stanovili, které údaje nám chcete poskytnout. Políčka, která jsou označena jako povinná, je třeba vyplnit, aby mohl být Váš dotaz nebo Vaše objednávka zpracovány. Další údaje jsou uváděny dobrovolně. Pokud si přejete opravit osobní data, která o Vás máme, nebo pokud chcete změnit nastavení kontaktu s námi a našimi partnery, můžete nás o tom informovat na naší níže uvedené e-mailové nebo poštovní adrese. Jestliže chcete opravit, vymazat nebo pozastavit využívání osobních údajů, které jste nám o sobě poskytli, kontaktujte nás prosím na info@3dkancelar.cz. Při zpracování Vašich údajů máme vždy na zřeteli nutnost zajistit jejich ochranu v souladu se zákonnými ustanoveními.
 3. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy
  • Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
  • Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
  • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.
 4. Cookies
  • Navštívíte-li některé z našich internetových stránek, je možné, že se informace ve vašem počítači uloží v podobě "Cookies". Cookies nám např. umožňují přizpůsobit internetovou stránku podle toho, co vás zajímá, nebo uložit vaše heslo, aby nebylo nutné ho pokaždé znovu zadávat. Nechcete-li, aby váš počítač mohl být znovu identifikován, nastavte váš internetový prohlížeč tak, aby byly Cookies mazány z pevného disku vašeho počítače, aby byly blokovány nebo abyste byli před uložením Cookie varováni. Naše ustanovení týkající se ochrany údajů jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 5. Chování uživatelů stránek
  • Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Zjistíte-li porušení povinnosti při správě osobních údajů, máte právo žádat Úřad pro ochranu osobních údajů o zajištění opatření k nápravě a domáhat se nároků uvedených v §21 odst. 2 zák. č.101/2000
 6. Poskytování údajů třetí straně
 • 6.1. K získávání hodnocení nákupů využíváme službu Biano Star poskytovanou společností Biano s.r.o., 041 46 905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.
 • 6.2. Při zpracování osobních údajů působíme v roli správce osobních údajů a poskytovatel služby jako zpracovatel.
 • 6.3. V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje.
 • 6.4. K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • 6.5. Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu. 6. Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů).